Pojďme zlepšovat veřejnou dopravu! Vítejte v taktu.

Projekt 17X1IG:
Integrální taktový grafikon v ČR

Veřejná doprava postrádá oproti dopravě individuální časovou a prostorovou dostupnost. V rozvinutém území může ale nabídnout chytrou síť přestupních vazeb mezi linkami a dopravními mody v pravidelných intervalech - taktový grafikon. Cílem projektu je koncepce hierarchické nabídky funkčních vrstev obsluhy území veřejnou dopravou s páteřní železniční dopravou - od predikce přepravních vztahů přes modal split po konstrukci jízdních řádů a provozní technologii, včetně dlouhodobé optimalizace jízdních řádů, vozidel, infrastruktury a dispečerského řízení.

Projekt 17X1KC:
Konkurenceschopná veřejná doprava

Linková, městská a železniční doprava je většinou objednávána a hrazena výkonově (za odjeté kilometry), i když většina nákladů je fixních (za vozidlo, řidiče ve směně atd.). Cílem projektu je naučit se využít disponibilní prostředky od zlepšení nabídky spojení po přípravu komplexních podkladů pro výběr dopravce. Jde nám především o makroskopické dopravní modelování a návrh nabídky ve veřejné dopravě.

Projekt 17X1RN/TN:
Rozvoj / Technologie železniční nákladní dopravy

Většina železniční sítě vznikla díky nákladní dopravě. Ta však nyní čelí jak konkurenci silniční dopravy, tak nedostatečné kapacitě dráhy na mnoha páteřních tratích intenzivně využívaných osobní dopravou. V ČR je přitom trh na straně dopravců plně liberalizován a převod dopravy zpět na železnici je strategickým cílem EU i státu, i když to současné stavební projekty příliš nezohledňují.

Jak získat atraktivní a flexibilní trasy pro nákladní vlaky, aniž bychom omezovali taktovou osobní dopravu – dálkovou i příměstskou – a cpali nákladní vlaky do „děr“ v taktu? Ano, jde to i jinak a lépe!

Taktový grafikon

„Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.“ Jonathan Swift

Již od konce minulého století působí při Dopravní fakultě ČVUT v Praze skupina dopravních nadšenců, kteří se snaží udržet v domácích zemích tradičně vysoký podíl cestujících ve veřejné dopravě a tradičně vysoké hodnocení kvality veřejné dopravy v ČR v rámci zemí EU. Základním nástrojem konkurenceschopnosti veřejné dopravy proti stále disponibilnější individuální dopravě je časová a prostorová dostupnost. Klíč tedy leží na straně atraktivní nabídky. Při omezených zdrojích ale zjevně nelze jezdit dostatečně často odevšad všude přímo. Pro základní nabídku dopravní obsluhy území je proto vhodné použít metodiku taktového grafikonu s promyšlenou sítí linek různého dopravního určení a jejich návaznostmi v uzlech.

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Českými drahami se podařilo prosadit tuto koncepci osvědčenou především v německy mluvících zemích v dálkové dopravě v ČR. Postupně ji vzaly za svou i mnohé kraje a těžiště naší práce se tak posunulo k dopravě regionální, ale i příměstské a městské. Limity kapacity současné dopravní infrastruktury pak zapříčinily potřebu řešit i dopravu nákladní v souladu s prioritami dopravní politiky státu. Pro další rozvoj této koncepce je přitom nezbytné pracovat nejen s vlastní nabídkou (jízdním řádem), ale plánovat ji společně s novými vozidly, návrhy úprav a dostavby dopravní infrastruktury a metodikou řízení provozu na ní.

Nyní máte příležitost se připojit i vy a společně řešit problémy veřejné dopravy třeba tam, kde to dobře znáte!

Poslední diplomky a bakalářky

Návrh postrkové služby v oblasti Vysočiny

Růžička, Jan; bakalářská práce; 2018

Práce se zabývá nákladní železniční dopravou v České republice. Konkrétně je obsahem práce návrh postrkové služby na železniční trati Brno - Havlíčkův Brod - Kolín. Trať je podrobně zanalyzována, je proveden odhad poptávky po postrkové službě, navržena technologie a vytvořen návrh grafikonu vlakové dopravy. Na závěr je vytvořený návrh zhodnocen.

Provozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most

Kužel, Vojtěch; bakalářská práce; 2018

Práce se zabývá železniční osobní a linkovou autobusovou dopravu v rámci integrovaného systému Doprava Ústeckého kraje, konkrétně železniční tratí Obrnice - Čížkovice a oblastí v jejím okolí. Pro řešenou oblast je provedena analýza přepravních vztahů a analýza stávající nabídky spojení. Prověřeny jsou také technologické možnosti vedení vlaků na obnovené trati č. 113 a zavedení pravidelné osobní dopravy. Poslední částí je návrh provozního konceptu na této trati, spolu s přihlédnutím k návazné a souběžné linkové autobusové dopravy.

Modelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech

Karkošiaková, Nikola; diplomová práce; 2018

Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelu lanové dráhy v makroskopických dopravních modelech. V softwaru PTV Visum je zkonstruován zjednodušený model lanové dráhy a následně vyhodnocen vliv na systém veřejné dopravy v Praze.

[DSpace]

Provozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice

Genzer, Šimon; diplomová práce; 2018

Předmětem práce je analýza současného stavu a návrh koncepce pásmové regionální obsluhy na trati 180 mezi Plzní a Domažlicemi včetně oběhů vozidel. Samotný návrh je prověřen ve dvou variantách podle rozsahu provozu.

[DSpace]

Dálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb

Vávra, Rudolf; diplomová práce; 2018

Práce se zabývá dálkovou železniční osobní dopravou v relacích Praha - Ústí nad Labem - Dresden a Praha - Ústí nad Labem - Cheb. V práci je nejprve provedeno seznámení s řešenou oblastí a stávajícím dopravním řešením v těchto relacích. Následuje analýza přepravních vztahů v řešené oblasti, na jejímž základě je rozhodnuto o požadovaném rozsahu nabídky řešených dálkových linek. Poté jsou v práci zformulovány technologické podmínky omezující konstrukci tras vlaků těchto linek, načež již přichází samotná konstrukce variantních tras těchto vlaků dle taktového jízdního řádu. Trasy jsou následně vyhodnoceny a je navrženo provozně nejvhodnější řešení.

[DSpace]

Regionální železniční doprava v Královéhradeckém kraji po roce 2021

Papež, Radek; diplomová práce; 2018

Diplomová práce přináší autorský návrh provozní koncepce regionální železniční dopravy v Královéhradeckém kraji. Návrh je sestaven na základě analýzy stávajícího dopravního řešení a respektuje omezení vyplývající ze železniční infrastruktury a uvažovaného vývoje objednávky dálkové dopravy. Tam, kde dochází ke změně dopravního řešení, je provedena konstrukce jízdního řádu za použití programu FBS. Navržena je též obnova vozového parku, pokud je to pro dosažení požadovaných jízdních dob nutné. Návrh je prezentován ve formě síťové grafiky. Pro vybrané tratě byly zkonstruovány nákresné jízdní řády za použití programu FBS.

[DSpace]


Ještě lepší projekty, než jste čekali!