Pojďme zlepšovat veřejnou dopravu! Vítejte v taktu.

Taktový grafikon

„Sliby a jízdní řády jsou k tomu, aby se nedodržovaly.“ Jonathan Swift

Již od konce minulého století působí při Dopravní fakultě ČVUT v Praze skupina dopravních nadšenců, kteří se snaží udržet v domácích zemích tradičně vysoký podíl cestujících ve veřejné dopravě a tradičně vysoké hodnocení kvality veřejné dopravy v ČR v rámci zemí EU. Základním nástrojem konkurenceschopnosti veřejné dopravy proti stále disponibilnější individuální dopravě je časová a prostorová dostupnost. Klíč tedy leží na straně atraktivní nabídky. Při omezených zdrojích ale zjevně nelze jezdit dostatečně často odevšad všude přímo. Pro základní nabídku dopravní obsluhy území je proto vhodné navrhnout dobře promyšlenou síť linek (pro různé přepravní účely, různé obslužné vrstvy a různé přepravní proudy) a na její provoz aplikovat principy taktového grafikonu se systematickými návaznostmi v uzlech.

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a Českými drahami se postupně podařilo prosadit tuto koncepci osvědčenou především v německy mluvících zemích v dálkové dopravě v ČR. Následně ji vzaly za svou i mnohé kraje a těžiště naší práce se tak posunulo k dopravě regionální, příměstské a městské. Kapacitní limity současné dopravní infrastruktury pak zapříčinily potřebu řešit i dopravu nákladní v souladu s prioritami dopravní politiky státu. Pro další rozvoj této koncepce je přitom nezbytné pracovat nejen s vlastní nabídkou (jízdním řádem), ale plánovat ji společně s novými vozidly, návrhy úprav a dostavby dopravní infrastruktury a metodikou řízení provozu na ní.

V současnosti nabízíme šest atraktivních projektů specializovaných na veřejnou i kombinovanou dopravu, na železniční technologii i městskou mobilitu a v neposlední řadě na projekty zaměřené na aspekty dopravního chování a modelování poptávky ve spolupráci s pracovišti Univerzity Karlovy. Nyní máte příležitost se připojit i vy a společně řešit problémy veřejné dopravy třeba tam, kde to dobře znáte!

Projekt 17X1IG:
Integrální taktový grafikon v ČR

Veřejná doprava postrádá oproti dopravě individuální časovou a prostorovou dostupnost. V rozvinutém území může ale nabídnout chytrou síť přestupních vazeb mezi linkami a dopravními mody v pravidelných intervalech - taktový grafikon. Cílem projektu je koncepce hierarchické nabídky funkčních vrstev obsluhy území veřejnou dopravou s páteřní železniční dopravou - od predikce přepravních vztahů přes modal split po konstrukci jízdních řádů a provozní technologii, včetně dlouhodobé optimalizace jízdních řádů, sítě linek, oběhů vozidel, infrastruktury a dispečerského řízení.

Projekt 17X1KC:
Konkurenceschopná veřejná doprava

Linková, městská a železniční doprava je většinou objednávána a hrazena výkonově (za odjeté kilometry), i když většina nákladů je fixních (za vozidlo, řidiče ve směně atd.). Cílem projektu je naučit se využít disponibilní prostředky od zlepšení nabídky spojení po přípravu komplexních podkladů pro výběr dopravce. Jde nám především o makroskopické dopravní modelování a návrh nabídky ve veřejné dopravě.

Projekt 17X1RN/TN:
Rozvoj / Technologie železniční nákladní dopravy

Většina železniční sítě vznikla díky nákladní dopravě. Ta však nyní čelí jak konkurenci silniční dopravy, tak nedostatečné kapacitě dráhy na mnoha páteřních tratích intenzivně využívaných osobní dopravou. V ČR je přitom trh na straně dopravců plně liberalizován a převod dopravy zpět na železnici je strategickým cílem EU i státu, i když to současné stavební projekty příliš nezohledňují.

Jak získat atraktivní a flexibilní trasy pro nákladní vlaky, aniž bychom omezovali taktovou osobní dopravu – dálkovou i příměstskou – a cpali nákladní vlaky do „děr“ v taktu? Ano, jde to i jinak a lépe!

Projekt 17X1RG:
Podpora mobility v regionech

NOVÝ PROJEKT od 2019
Na projektu se věnujeme jednotlivým dopravním módům – jejich konkrétním aplikacím, současným trendům a provázanosti mezi nimi. Seznamujeme se s konceptem pojetí mobility jako služby, ukazujeme si silné stránky veřejné dopravy a hledáme vhodná řešení pro zajištění přepravy na „poslední míli“.

Projekt 17X1MY:
Modelování dopravní poptávky

NOVÝ PROJEKT od 2019
Projekt se zaměřuje na analýzu a modelování dopravní poptávky v osobní a nákladní dopravě. Cílem projektu je s pomocí kombinace dopravně-inženýrských, geografických a společensko-vědních přístupů vysvětlit faktory individuální poptávky po různých způsobech dopravy. V projektu budeme modelovat dopravní poptávku, rozhodování jednotlivců a a analyzovat dopravní sítě a dostupnost.

Projekt 17X1HE:
Chování spotřebitelů v logistických službách s environmentálními atributy

NOVÝ PROJEKT od 2019
S cílem podpořit nabídku environmentálně šetrných služeb navrhneme a ověříme nástroj, který firmám umožní využít existující environmentální motivaci spotřebitelů ke stimulaci poptávky po environmentálně šetrných alternativách logistických služeb. Využijeme poznatků environmentální a kognitivní psychologie a vlastního experimentálního výzkumu zakotveného v Teorii náhodného užitku a Campbellovu paradigmatu k:

  1. návrhu metody hodnocení environmentální motivace spotřebitelů logistických služeb
  2. a jejímu ověření v pilotní laboratorní studii zaměřené na volby jednotlivců mezi produkty s různým environmentálním profilem, cenou a dalšími atributy.

Poslední diplomky a bakalářky

Obsluha poslední míle ve veřejné dopravě taxislužbou

Macháček Vít; bakalářská práce; 2020

Cílem této bakalářské práce je rozebrat příležitosti poptávkové dopravy v kombinaci s konvenční pravidelnou veřejnou dopravou. Veřejná poptávková doprava blížící se taxislužbě by mohla pomoci redukovat problém poslední míle a souvisejících neefektivně vynakládaných prostředků na veřejnou dopravu. Práce shrnuje teorii poptávkové dopravy, popisuje již funkční systémy blížící se taxislužbě ve veřejné objednávce a následně navrhuje možnosti praktického využití v českých podmínkách na příkladu dopravní obsluhy městské části Praha-Radotín.

Návrh podpory výcviku strojvedoucích simulátory

Kothera Filip; bakalářská práce; 2020

Bakalářská práce se zabývá návrhem výcviku strojvedoucích na simulátorech. V úvodu práce je rozebrána legislativa České republiky, která se výcvikem zabývá. V dalším bodě práce zkoumá výcvik strojvedoucích u dopravců v ČR. V poslední části práce jsou zkoumány možnosti simulátorů a je představen návrh jejich implementace v podmínkách ČR.

Náklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě

Heřmanová Zuzana; bakalářská práce; 2020

Práce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v městské hromadné dopravě. Druhá část obsahuje zamyšlení a uvědomění si přínosů pásmového provozu v MHD jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu cestujícího. Následně práce obsahuje nalezení několika případů pásmového provozu a analýzu vybraného pásmového provozu.

Využití veřejné linkové autobusové dopravy pro zlepšení místní obsluhy Jaroměře

Smetana Leoš; bakalářská práce; 2020

Předmětem práce je analýza současného stavu dopravní obslužnosti jednotlivých částí Jaroměře veřejnou linkovou autobusovou dopravou a návrh jejího zlepšení a zpřehlednění na základě této analýzy. Výstupem je určení počtu vozidel potřebného k takovéto změně místní obsluhy.

Odstranění rychlostních propadů na trati Roudnice nad Labem - Straškov

Hopp, Jan Bc.; diplomová práce; 2020

V první části práce je hodnocen současný stav trati č. 096 Roudnice nad Labem – Straškov s ohledem na použitá zabezpečovací zařízení, vozový park a návaznost na dálkovou dopravu ve stanici Roudnice nad Labem. Další část diplomové práce se věnuje požadovaným časům, kterých je potřeba dosáhnout a následných možných technických řešení, jak těchto časů reálně dosáhnout.

Nová provozní koncepce osobní železniční dopravy v železničním uzlu Otrokovice

Mikel, David; bakalářská práce; 2020

Tato práce se zabývá regionální osobní železniční dopravou z pohledu návrhu provozního konceptu a potřebných změn železniční infrastruktury. Pro zkoumanou oblast města Otrokovice a zejména čtvrti Baťov je zpracována analýza přepravních vztahů a současné nabídky spojení. Provozního koncept obsahuje návrh linkového vedení příměstských železničních linek a jízdního řádu na nové regionální dráze. Z provozního konceptu vychází návrh úprav v uspořádání železničního uzlu Otrokovice, která se věnuje vedení trasy nové regionální dráhy čtvrtí Baťov a jejímu napojení na současnou železniční síť. Dále jsou vyhodnoceny přínosy pro cestující a obsluhu území, a ekonomický vliv navrhovaných změn.

Modifikace makroskopického dopravního modelu

Kříž, Milan; disertace; 2020

Tato disertační se zabývá problematikou makroskopického dopravního modelování. Cílem této disertační práce je rozšířit standardní postup výpočtu makroskopického dopravního modelu o model, který pro každou zónu dopravního modelu určuje podíl jednotlivců vlastnících předplatní jízdenku na veřejnou dopravu nebo disponujících osobním automobilem. Využívání těchto nástrojů mobility není uvažováno jako pouhý vstup do dopravního modelu, ale používání těchto nástrojů je uvažováno jako závislé na různých faktorech popsaných v této práci. Hypotézy byly ověřeny multinomiálním logitovým modelem, nested-logit modelem a smíšeným logitovým modelem. Disertační práce představuje nový postup, který zahrnuje tyto faktory do makroskopického dopravního modelu.

Alternativy provozního konceptu projektu Praha – Kladno a letiště

Kužel Vojtěch; diplomová práce; 2020

Tato práce se zabývá projektem Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. V rámci práce je provedena analýza přepravních vztahů v řešené oblasti a analýza stávající nabídky spojení veřejnou dopravou. Zhodnoceny jsou také technologické a stavebně-technické parametry výchozí varianty provozního konceptu R1spěš. V návrhové části jsou zpracovány dvě varianty alternativního provozního konceptu. Navržena je rovněž možná podoba linek návazné autobusové dopravy v regionu i na území města Kladna.

Možnosti využití BEMU v podmínkách České republiky

Homolka Pavel; diplomová práce; 2020

Předmětem práce je zhodnocení možností využití bateriových elektrických železničních jednotek (BEMU) v podmínkách České republiky. První část práce zahrnuje přehled konvenčních i alternativních druhů pohonu železničních jednotek. Dále je představena historie i současný stav bateriových elektrických železničních vozidel. Převážná část práce je pak věnována rozboru specifik provozování BEMU. Získané znalosti jsou aplikovány v modelu využití BEMU na příkladech konkrétních tratí. V poslední části práce jsou uvedena doporučení pro vhodné využití BEMU v rámci železniční sítě České republiky.


Ještě lepší projekty, než jste čekali!