Podpora mobility v regionech Taktové projekty

Projekt Podpora mobility v regionech (17X1RG) je určen pro studenty oboru LOG - Logistika a řízení dopravních procesů bakalářského studia.

Co vás čeká?

Na projektu se věnujeme jednotlivým dopravním módům – jejich konkrétním aplikacím, současným trendům a provázanosti mezi nimi. Seznamujeme se s konceptem pojetí mobility jako služby, ukazujeme si silné stránky veřejné dopravy a hledáme vhodná řešení pro zajištění přepravy na „poslední míli“.

Co děláme

Náš projekt stojí na třech hlavních pilířích:

  • Mobilita procházející celým přepravním procesem
    Budeme se snažit skloubit udržitelný dopravní systém s osobními potřebami jeho uživatelů. Na jedné straně stojí charakteristické vlastnosti dopravních módů (rychlost, kapacita, náklady per capita), na straně druhé zájmy uživatelů (cena přepravy, dostupnost, cestovní doba). Vhodným výběrem dopravních módů a jejich synergií můžeme dosáhnout přijatelného řešení pro obě strany.
  • Návrh dopravního systému a jeho klíčových parametrů
    Dobře nastavený dopravní systém je efektivní a zároveň dostupný. Při jeho návrhu je potřeba sladit provozní koncept s tarifem a celou řadou dalších provozních a organizačních opatření. Při projektové přípravě se klade důraz na jejich provázanost a vyhodnocují se dopady na cestujícího.
  • Řešení provozních situací
    Integrovanému dopravnímu systému se bohužel nevyhnou menší či rozsáhlejší omezení provozu. Pokud o nich víme předem, zpravidla tvoříme výlukové opatření k eliminaci jejich dopadu na provoz. V případě mimořádnosti pak vzniklou situaci řešíme pomocí operativního řízení. Pokud máme pro tyto případy sestaveny scénáře nebo modelové postupy, je jejich aplikace při operativním řízení výrazně jednodušší. Na konkrétní aplikace se podíváme společně v průběhu semestru.

Všechny tři pilíře zastřešují ucelený pohled na přepravní řetězec, kdy se znalostí lokálních specifik, se systémovým přístupem a zkušenostmi z okolních provozů či případových studií jsme schopni dosáhnout vyváženého a efektivního řešení. Zda se budete věnovat do hloubky pouze jednomu z uvedených pilířů, či pojmete problematiku komplexněji, je jen na vás. Vašim výstupem z projektu bude závěrečná práce, ale to už poměrně dost předbíháme…

Náš tým

Jsme přesvědčeni, že sehraný a aktivní tým je základním pilířem celého projektu. Společně se účastníme řady odborných exkurzí do regionů a do zahraničí. Pravidelně se potkáváme s kolegy z ostatních Taktových projektů na projektových schůzkách i při neformálních setkáních. Hledáme nové tváře, které by do toho šly s námi a aktivně se podílely na projektu se zaměřením na rozvoj regionální mobility. A kdo je zatím členem našeho projektového týmu?

Ing. Petr Fridrišek

vedoucí projektu, doktorand ČVUT FD K617

„I cesta může být cíl!“

Petr pochází z Ostravska, na dopravce studoval obor DOS a navázal studiem v oboru LA. Na jeden semestr vyjel do Belgie, kde se věnoval konceptu „mobility jako služby“ (Mobility-as-a-Service), se kterým je tento projekt úzce spjat. Zkušenost ze zahraničí a přátelský kolektiv na Taktových projektech jej přivedly až do doktorského studia. Petr prošel praxí u několika osobních dopravců, v současnosti spolupracuje se společností Koordinátor ODIS. Rád se věnuje především regionálním tématům z různých koutů ČR.

17TZND - Technologie železniční dopravy

Ing. Stanislav Metelka

vedoucí projektu, doktorand ČVUT FD K617

„Tramvajový zvonec klaksonem ani empétrojkou nenahradíš.“

Standa je olomoucký lokální patriot, kterého již od malička zajímala městská doprava. V rámci oboru LOG se zabýval nejprve příměstskými autobusy ve svém rodném městě, aby poté s půlroční zahraniční zkušeností z vlakotramvajové Mekky Karlsruhe přenesl tento dopravní prostředek i do středu Moravy. Mimo fakultu Standu naleznete i u organizace IDSK, kde se věnuje problematice železniční dopravy v pražské aglomeraci.

17TVD - Technologie veřejné dopravy

Štefan

student projektu

„Boj je podstatou života. Kdo nebojuje, nemůže ani zvítězit.“ T. Baťa

Štefan pochází ze severozápadních Čech, kde vystudoval všeobecné osmileté gymnázium a aktivně se zapojuje do dění ve městě. Na dopravce studuje od roku 2018 a od roku 2020 je studentem na oboru LOG. Ve své bakalářské práci se rozhodl prověřit možnosti zatraktivnění alternativních způsobů dopravy právě ve svém rodném městě.

Naši partneři / uplatnění / stáže a praxe

Na projektu se snažíme obohatit teorii o poznatky z praxe v ČR i zahraničí. Některé zkušenosti však nelze předat zprostředkovaně, je lépe je zažít na vlastní kůži. Díky spolupráci s našimi partnery a dalšími organizacemi v oboru můžete vycestovat v rámci programu Erasmus+ do zahraničí nebo realizovat praktickou stáž u některého ze zaměstnavatelů. Nově nabyté zkušenosti padnou na úrodnou půdu nejen při psaní závěrečných prací, ale především v budoucí profesní kariéře.

Hasselt University
Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtschaft
Koordinátor ODIS s.r.o.
IDSK - Integrovaná doprava Středočeského kraje
Město Klášterec nad Ohří

Závěrečné práce související s projektem

Níže uvádíme pro ilustraci závěrečné práce, které napsali během studia naši projektoví vedoucí. Ve stádiu zpracování je aktuálně práce Štefana Drozda na téma rozvoje alternativních druhů dopravy v Klášterci nad Ohří. A rádi zde časem vystavíme i Vaši práci.

Návrh nové koncepce regionální obsluhy na trati Ostrava - Valašské Meziříčí

Fridrišek, Petr; diplomová práce; 2019

Práce se zabývá analýzou přepravních vztahů, technologickým návrhem dvousegmentové regionální obsluhy, návrhem jízdního řádu a zpracováním oběhů vozidel. Provozní koncept je zpracován na návrhové infrastruktuře vycházející ze studie proveditelnosti „Beskydy“. Návrh jízdního řádu a oběhů vozidel zohledňuje očekávanou poptávku po přepravě, současně klade důraz na efektivitu využití vozidel a přiměřenou kapacitu souprav.

Možnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce

Metelka, Stanislav; diplomová práce; 2019

Práce se zabývá prověřením možnosti zavedení vlakotramvajových linek v aglomeraci města Olomouce. První část práce tvoří analýza vybraných provozních konceptů vlakotramvají v zahraničí včetně identifikace řešení vhodných k aplikaci v českých podmínkách. S jejich využitím je ve druhé části práce dle zásad integrálního taktového jízdního řádu navržen provozní koncept vlakotramvajových linek včetně požadavků na související infrastrukturní opatření. v závěru práce je provedeno srovnání navrhovaného konceptu s konvenčním řešením v podobě příměstské železniční dopravy.