Závěrečné práce Studium

Závěrečné práce

Studenti v rámci našich projektů řešili mnoho zajímavých bakalářských a diplomových prací.

Práce jsou zpravidla vedeny s využitím kontaktů z praxe. Nezřídka dosahují výborného hodnocení a ocenění.

Pojďme si ukázat některé z nich.

ilustrační GVD

Představení vybraných kvalifikačních závěrečných prací

Obsluha poslední míle ve veřejné dopravě taxislužbou

Macháček Vít; bakalářská práce; 2020

Cílem této bakalářské práce je rozebrat příležitosti poptávkové dopravy v kombinaci s konvenční pravidelnou veřejnou dopravou. Veřejná poptávková doprava blížící se taxislužbě by mohla pomoci redukovat problém poslední míle a souvisejících neefektivně vynakládaných prostředků na veřejnou dopravu. Práce shrnuje teorii poptávkové dopravy, popisuje již funkční systémy blížící se taxislužbě ve veřejné objednávce a následně navrhuje možnosti praktického využití v českých podmínkách na příkladu dopravní obsluhy městské části Praha-Radotín.

Návrh podpory výcviku strojvedoucích simulátory

Kothera Filip; bakalářská práce; 2020

Bakalářská práce se zabývá návrhem výcviku strojvedoucích na simulátorech. V úvodu práce je rozebrána legislativa České republiky, která se výcvikem zabývá. V dalším bodě práce zkoumá výcvik strojvedoucích u dopravců v ČR. V poslední části práce jsou zkoumány možnosti simulátorů a je představen návrh jejich implementace v podmínkách ČR.

Náklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě

Heřmanová Zuzana; bakalářská práce; 2020

Práce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v městské hromadné dopravě. Druhá část obsahuje zamyšlení a uvědomění si přínosů pásmového provozu v MHD jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu cestujícího. Následně práce obsahuje nalezení několika případů pásmového provozu a analýzu vybraného pásmového provozu.

Využití veřejné linkové autobusové dopravy pro zlepšení místní obsluhy Jaroměře

Smetana Leoš; bakalářská práce; 2020

Předmětem práce je analýza současného stavu dopravní obslužnosti jednotlivých částí Jaroměře veřejnou linkovou autobusovou dopravou a návrh jejího zlepšení a zpřehlednění na základě této analýzy. Výstupem je určení počtu vozidel potřebného k takovéto změně místní obsluhy.

Odstranění rychlostních propadů na trati Roudnice nad Labem - Straškov

Hopp, Jan Bc.; diplomová práce; 2020

V první části práce je hodnocen současný stav trati č. 096 Roudnice nad Labem – Straškov s ohledem na použitá zabezpečovací zařízení, vozový park a návaznost na dálkovou dopravu ve stanici Roudnice nad Labem. Další část diplomové práce se věnuje požadovaným časům, kterých je potřeba dosáhnout a následných možných technických řešení, jak těchto časů reálně dosáhnout.

Nová provozní koncepce osobní železniční dopravy v železničním uzlu Otrokovice

Mikel, David; bakalářská práce; 2020

Tato práce se zabývá regionální osobní železniční dopravou z pohledu návrhu provozního konceptu a potřebných změn železniční infrastruktury. Pro zkoumanou oblast města Otrokovice a zejména čtvrti Baťov je zpracována analýza přepravních vztahů a současné nabídky spojení. Provozního koncept obsahuje návrh linkového vedení příměstských železničních linek a jízdního řádu na nové regionální dráze. Z provozního konceptu vychází návrh úprav v uspořádání železničního uzlu Otrokovice, která se věnuje vedení trasy nové regionální dráhy čtvrtí Baťov a jejímu napojení na současnou železniční síť. Dále jsou vyhodnoceny přínosy pro cestující a obsluhu území, a ekonomický vliv navrhovaných změn.

Modifikace makroskopického dopravního modelu

Kříž, Milan; disertace; 2020

Tato disertační se zabývá problematikou makroskopického dopravního modelování. Cílem této disertační práce je rozšířit standardní postup výpočtu makroskopického dopravního modelu o model, který pro každou zónu dopravního modelu určuje podíl jednotlivců vlastnících předplatní jízdenku na veřejnou dopravu nebo disponujících osobním automobilem. Využívání těchto nástrojů mobility není uvažováno jako pouhý vstup do dopravního modelu, ale používání těchto nástrojů je uvažováno jako závislé na různých faktorech popsaných v této práci. Hypotézy byly ověřeny multinomiálním logitovým modelem, nested-logit modelem a smíšeným logitovým modelem. Disertační práce představuje nový postup, který zahrnuje tyto faktory do makroskopického dopravního modelu.

Alternativy provozního konceptu projektu Praha – Kladno a letiště

Kužel Vojtěch; diplomová práce; 2020

Tato práce se zabývá projektem Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. V rámci práce je provedena analýza přepravních vztahů v řešené oblasti a analýza stávající nabídky spojení veřejnou dopravou. Zhodnoceny jsou také technologické a stavebně-technické parametry výchozí varianty provozního konceptu R1spěš. V návrhové části jsou zpracovány dvě varianty alternativního provozního konceptu. Navržena je rovněž možná podoba linek návazné autobusové dopravy v regionu i na území města Kladna.

Možnosti využití BEMU v podmínkách České republiky

Homolka Pavel; diplomová práce; 2020

Předmětem práce je zhodnocení možností využití bateriových elektrických železničních jednotek (BEMU) v podmínkách České republiky. První část práce zahrnuje přehled konvenčních i alternativních druhů pohonu železničních jednotek. Dále je představena historie i současný stav bateriových elektrických železničních vozidel. Převážná část práce je pak věnována rozboru specifik provozování BEMU. Získané znalosti jsou aplikovány v modelu využití BEMU na příkladech konkrétních tratí. V poslední části práce jsou uvedena doporučení pro vhodné využití BEMU v rámci železniční sítě České republiky.

Návrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice

Šafranko, Vojtěch; bakalářská práce; 2019

Práce se zabývá návrhem konceptu osobní veřejné dopravy na železniční trati č. 020 a 021 z Hradce Králové do Častolovic a vybraných navazujících úsecích. V první části práce je hodnoceno umístění železničních stanic a zastávek v jednotlivých obcích. Dále je analyzováno využívání nabízeného železničního spojení z veřejně dostupných dat. S ohledem na očekávané investice do železniční infrastruktury jsou navrženy dva provozní koncepty osobní dopravy. V závěru je provedeno zhodnocení navrhovaných variant a porovnání se současným stavem (GVD 2019).

Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk

Juřík, David; bakalářská práce; 2019

Předmětem této práce je analýza konceptu provozu na této trati po její rekonstrukci a elektrizaci. V rámci práce byl vytvořen simulační model v programu OpenTrack, do kterého byla zadána data o nové podobě infrastruktury a navrhovaného jízdního řádu. Byla provedena simulace provozu na trati, a to bez primárních zpoždění i s nimi. Dále byla provedena simulace provozu i s alternativními vozidly, opět s i bez primárních zpoždění, a byly srovnány varianty provozu s oběma typy vozidel.

Analýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka

Budilová, Lenka; bakalářská práce; 2019

Práce se zabývá změnami v poptávce po nákladní přepravě v oblasti Jesenicka, popisuje analýzy nákladní železniční dopravy vytvořené v minulosti a navrhuje novou variantu obsluhy vhodnou pro aktuální stav poptávky.

Přehled všech závěrečných kvalifikačních prací vedených na projektech*

* seznam obsahuje také práce vedené vedoucími projektů u studentů kombinovaného studia

Filtrovat práce podle:

RokTypAutorNázev
2020BPMacháček VítObsluha poslední míle ve veřejné dopravě taxislužbou
2020BPKothera FilipNávrh podpory výcviku strojvedoucích simulátory
2020BPHeřmanová ZuzanaNáklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě
2020BPSmetana LeošVyužití veřejné linkové autobusové dopravy pro zlepšení místní obsluhy Jaroměře
2020DPHopp, Jan Bc.Odstranění rychlostních propadů na trati Roudnice nad Labem - Straškov
2020BPMikel, DavidNová provozní koncepce osobní železniční dopravy v železničním uzlu Otrokovice
2020DisKříž, MilanModifikace makroskopického dopravního modelu
2020DPKužel VojtěchAlternativy provozního konceptu projektu Praha – Kladno a letiště
2020DPHomolka PavelMožnosti využití BEMU v podmínkách České republiky
2019BPŠafranko, VojtěchNávrh koncepce osobní dopravy na železniční trati Hradec Králové - Častolovice
2019BPJuřík, DavidPrověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk
2019BPBudilová, LenkaAnalýza nákladní železniční dopravy v oblasti Jesenicka
2019BPChýle, MartinDvouzdrojové lokomotivy pro nákladní vlaky
2019BPSmítka, JanMožnosti využití elektromobility na vybraných linkách v Chomutově a Jirkově
2019BPGlaserová, EliškaNavržení koncepce technologických procesů na železniční lince Litoměřice - Most
2019DPVacek, JanNovostavba železniční trati Třebíč - Moravské Budějovice
2019DPPeřina, MarekProblematika bezpečnostních přestávek řidičů při optimalizaci oběhů vozidel
2019DPFridrišek, PetrNávrh nové koncepce regionální obsluhy na trati Ostrava - Valašské Meziříčí
2019DPMazel, DominikPrověření zkrácení jízdních dob vlakové linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc
2019DPMetelka, StanislavMožnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce
2018BPRůžička, JanNávrh postrkové služby v oblasti Vysočiny
2018BPKužel, VojtěchProvozní koncepce vlaků osobní dopravy na železniční trati Lovosice - Most
2018BPČeněk, TomášUrčení potřebné kapacity parkovišť Park + Ride
2018DPKarkošiaková, NikolaModelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech
2018DPGenzer, ŠimonProvozní koncepce osobní železniční dopravy na trati Plzeň - Domažlice
2018DPVávra, RudolfDálková železniční osobní doprava v relacích Praha - Drážďany/Cheb
2018DPPapež, RadekRegionální železniční doprava v Královéhradeckém kraji po roce 2021
2018DPVašíček, RostislavNávrh nové provozní koncepce MHD v Bílině
2018DPBerlínský, JiříNávrh jednotné napájecí soustavy na železnici
2017BPMazel, DominikPrověření prodloužení linky S91 IDS JMK do Myjavy
2017BPMetelka, StanislavAutobusové linky v aglomeraci města Olomouce
2017BPFridrišek, PetrKoncepce aglomerační železnice v Poodří
2017DPŠtorek, FilipEkonomika obsazování dálkově ovládáných stanic provozními zaměstnanci
2017DPKanclíř, MartinPřeprava OOSPO a standardy kvality v MHD
2016BPHoblík, DavidPotenciál pro nové železniční zastávky v Praze
2016BPŠkripko, JindřichÚloha vybraných regionálních tratí na Rakovnicku v dopravní obsluze území
2016BPVávra, RudolfPrověření konkurenceschopnosti železniční osobní dopravy v relaci Rakovník-Praha
2016DPBiskup, JanPrověření stability jízdního řádu ve vybraném traťovém úseku během modernizace
2016DPDufek, JakubProvozní návrh dvousegmentové regionální obsluhy na trati Praha - Kolín
2016DPHába, OndřejProvozní porovnání vozby osobních vlaků v závislé a nezávislé trakci
2015BPPapež, RadekKoncepce příměstské železniční dopravy v Hradeckopardubické metropolitní oblasti
2015BPVašíček, RostislavVymezení páteřních linek veřejné dopravy v kraji Vysočina
2015DPStanovič, JaroslavOptimalizace hlavního směru linek MHD Tábor
2015DPRýznar, StanislavPrověření části SZZ z hlediska servisních nákladů a spolehlivosti
2015DPLudvík, TomášStanovení kritických podmínek pro bezbariérový přestup ve veřejné dopravě
2015DPLemerman, OndřejNávrh postupu a hodnocení modernizace vybrané železniční stanice
2016DPČerná, RenataZkvalitnění železničního provozu v úseku Děčín hl. n. - Benešov nad Ploučnicí
2015DPSandr, JosefDopravně provozní technologie tratě Plzeň - Domažlice - státní hranice
2015DPBuzák, JanHodnocení příležitostí dálkové železniční dopravy v České republice
2014BPDrobík, ŠtěpánAnalýza poptávky po kapacitě železniční sítě ČR
2014BPKanclíř, MartinTrasa metra D z pohledu dopravní obslužnosti
2014BPDufek, JakubPrověření pásmového GVD v příměstské dopravě v pražské aglomeraci
2014BPBiskup, JanKoncepce provozu během stavebních prací v úseku Praha - Beroun
2014DPStebel, TomášKoncepce nabídky a provozu veřejné dopravy v relaci Liberec - Česká Lípa
2014DPStach, MartinOptimalizace dopravní obslužnosti okresu Český Krumlov
2014DPCoufal, LukášRestrukturalizace nabídky veřejné dopravy v příhraniční oblasti Klatovska
2014DisDrábek, MichalTaktové trasy pro nákladní vlaky v síti (EN)
2013BPBuzák, JanPrověření dvousegmentové obsluhy vybraných relací dálkovou železniční dopravou
2013DPKonečný, MartinOptimalizace dopravní obslužnosti území okresu Jeseník
2013DPMatějovský, VítPosouzení efektivnosti provozu regionální drážní osobní dopravy na vybrané trati
2013DPMacek, VáclavHarmonizace pásmového GVD s trasami nákladní dopravy v pražské aglomeraci
2012DisPospíšil, JiříÚprava sítě železničních tratí umožňující zavedení systémových jízdních dob integrálního taktového grafikonu
2012BPStach, MartinNávrh konceptu taktové dopravy v oblasti Českokrumlovska
2012BPCoufal, LukášKoncepce nabídky systému veřejné dopravy v příhraničních oblastech
2012DPKříž, MilanVzájemný vztah mezi VD a ID při dopravní obsluze území
2011BPStebel, TomášPřeshraniční integrované dopravní systémy
2011BPMacek, VáclavNávrh a hodnocení přínosů pásmového GVD v pražské aglomeraci
2011BPMatějovský, VítPosouzení efektivnosti provozování regionální drážní osobní dopravy na regionálních dráhách
2011DPMayer, RomanNávrh dopravní obsluhy vybraného regionu veřejnou osobní dopravou
2011DPSojka, Martin (II)Optimalizace železniční stanice Chomutov seřaďovací nádraží
2011DPKrtička, FrantišekZefektivnění provozu MHD měst Mostu a Litvínova
2010DPSojka, MartinSimulace provozního konceptu v oblasti kritických prvků infrastruktury
2009BPKříž, MilanVazba sítě linek veřejné osobní dopravy na přepravní vztahy v území
2008DPZáruba, TomášNávrh koncepčního uspořádání taktových uzlů v železniční osobní dopravě
2008BPSojka, MartinSimulace kritických prvků železniční infrastruktury
2007DPDrábek, MichalKoncepce obsluhy letiště Praha-Ruzyně kolejovou dopravou
2007DPPanský, PetrKoncepce dopravní obsluhy území s ohledem na dostavbu tratě Bezdružice-Teplá
2006DisBaudyš, KarelOptimalizace v integrálním taktovém grafikonu, fuzzy řízení provozu při odchylkách od grafikonu
2006DisJanoš, VítPlánování nabídky v integrálním taktovém grafikonu
2005DPPolák, OndřejVzorová konstrukce grafikonu vlakové dopravy s využitím simulačních nástrojů
2004DPMichl, ZdeněkZhodnocení jízdních dob na základě statistické analýzy
2004DPHokr, PavelFunkce regionální autobusové dopravy v IDS Plzeň
2004DPPospíšil, JiříFunkce kolejové dopravy v IDS Plzeň
2004DPZíka, KarelDopravní obsluha regionu se zaměřením na příhraniční regionální dopravu
1999DPBaudyš, KarelPoužívání nových kolejových vozidel v mezinárodní dopravě - vyrovnávky výkonů
1999DPJanoš, VítPotřeba hnacích vozidel v modelu taktového grafikonu na ČD a možnosti oddělení osobní a nákladní dopravy