Konkurenceschopná veřejná doprava Taktové projekty

Projekt Konkurenceschopná veřejná doprava (17X1KC, 17X2KC) je určen pro studenty oboru LOG/LA - Logistika a řízení dopravních procesů bakalářského a navazujícího magisterského studia.

Co děláme

Jde nám především o makroskopické dopravní modelování a navrhování nabídky ve veřejné dopravě.

Do makroskopického dopravního modelování patří především:

 • čtyřstupňový dopravní model,
 • teorie diskrétní volby.

Navrhování nabídky ve veřejné dopravě zahrnuje:

 • analýzu poptávky po veřejné dopravě,
 • analýzu konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči IAD a dalším módům,
 • navrhování nabídky veřejné dopravy s ohledem na její konkurenceschopnost vůči ostatním módům,
 • variantní návrhy nabídky veřejné dopravy s ohledem na ekonomiku provozu.

Koho hledáme?

Studenty, kteří:

 • se nebojí myslet,
 • se chtějí pravidelně setkávat se svými vedoucími,
 • chtějí vidět veřejnou dopravu v reálných souvislostech.

Co z vás uděláme?

Odborníky, kteří:

 • budou mít na paměti obě strany problému (nabídku, ale i poptávku),
 • budou schopni samostatně myslet.

Náš projekt vznikl specializací od mateřského tradičního projektu Integrální taktový grafikon v ČR s množstvím úspěšných absolventů, mezi které se můžeš zařadit i Ty!

Schůzky projektu

Náš projekt se schází pravidelně jednou za 14 dní spolu se sesterskými taktovými projekty. Diskutujeme o aktuálních problémech veřejné dopravy, probíráme semestrální témata, informujeme se o v praxi použitých dopravních řešeních nebo konzultujeme bakalářské a diplomové práce. Přijďte na schůzku nanečisto, viz aktuální termíny.

Náš tým

Ing. Milan Kříž, Ph.D.

vedoucí projektu, odborný asistent ČVUT FD K617

„A proč si myslíš, že by to podle tvýho jezdit mělo a podle mýho ne?“

11DOPM - Dopravní plánování a modelování
17GEDS - Geografie dopravních systémů

Ing. Stanislav Metelka

vedoucí projektu, doktorand ČVUT FD K617

„Tramvajový zvonec klaksonem ani empétrojkou nenahradíš.“

17TVD - Technologie veřejné dopravy

Sevda

Pocházím z Šymkentu, toto město se nachází v Kazachstánu. Zajímá mě logistika a tramvaje. Dělám bakalářskou práci na téma Nový tramvajový provoz v Almaty.

Dominik

Pocházím z města mechu Hradce Králové a můj zájem o dopravu se propracoval od trolejbusů přes železnici k celému systému veřejné dopravy s důrazem na závazkovou dopravu, zejména tu regionální a příměstskou. Vedle technologie je mojí doménou tarif a jeho struktura. Svoji bakalářskou práci zasvětím analýze tarifů v integrovaných dopravních systémech v Česku s důrazem na myšlenku spravedlivého jízdného.

Zuzana

Pocházím z Prahy, tudíž nejbližší vztah mám k dopravě v Praze a v blízkém okolí. Zajímá mě ekonomika dopravy a městská hromadná doprava, kterou používám téměř každý den. Jelikož mám blízký vztah k pražské dopravě, tak jsem se i zabývala touto tématikou ve své bakalářské práci, kde jsem porovnávala náklady a přínosy pásmového provozu v MHD z pohledu provozovatele a cestujícího.

Egor

Pocházím z Krasnodaru. Zajímá mě modelování a plánování veřejné dopravy. V Praze rád využívám všechny druhy veřejné dopravy. Tématem mé bakalářské práce je návrh nové provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodaru.

Iveta

Pocházím z hornického města Příbram. Už od dětství jsem ráda cestovala různými dopravními prostředky a zajímala se o veškerou dopravu, ale nyní se nejvíce zajímám o MHD. Ve své bakalářské práci bych se chtěla věnovat městské hromadné dopravě v Příbrami, neboť je co zlepšovat!

David

Pocházím ze Zlína a zajímám se o ekonomiku veřejné dopravy, dopravní modelování, architekturu a veřejný prostor a nejvíc mě baví plánování veřejné dopravy. V bakalářské práci jsem řešil využití tovární vlečky v Otrokovicích pro příměstskou železniční dopravu. Nyní v rámci programu Erasmus+ studuji na univerzitě KTH ve Stockholmu.

Jan

Pocházím z města Chomutov, které jsem nemohl opomenout ve své bakalářské práci na téma použití elektromobilních vozidel v místní MHD. V diplomové práci budu navrhovat provozní koncept osobních vlaků při elektrifikaci tratě z Kralup nad Vltavou směrem na Slaný. Nejvíce mě zajímají provozní a technologické záležitosti ve veřejné autobusové i železniční dopravě. Momentálně pracuji jako projektant autobusové dopravy u IDSK.

Adam

Pocházím z Prahy, konkrétně z největšího sídliště v České republice. Zajímám se hlavně o navrhování MHD v malých a středních městech, ve své bakalářce zrovna řeším Poděbrady. Rád aplikuji ve svých návrzích matematické metody. Kromě dopravy mám rád turistiku a jsem aktivním členem studentského spolku Galibi.

Gauhar

Pochází z Kazachstánu a ve své bakalářské práci zkoumá vliv počasí na intenzitu cyklistické dopravy v Praze.

Naši partneři

TU Drážďany
Leo Expres
PTV Group
KIDSOK - Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje
TSK Praha a.s.

Poslední diplomky a bakalářky

Níže uvádíme pro ilustraci závěrečné práce, na kterých se podíleli naši studenti a které svým záběrem postihují portfolio problémů řešených v rámci projektu.

Náklady a přínosy pásmového provozu v městské hromadné dopravě

Heřmanová Zuzana; bakalářská práce; 2020

Práce se zabývá efekty pásmového provozu v městské hromadné dopravě. V První části je probráno, co znamená pásmový provoz, jaké existují typy pásmového provozu a v jakých situacích se používá v městské hromadné dopravě. Druhá část obsahuje zamyšlení a uvědomění si přínosů pásmového provozu v MHD jak z pohledu provozovatele, tak z pohledu cestujícího. Následně práce obsahuje nalezení několika případů pásmového provozu a analýzu vybraného pásmového provozu.

Nová provozní koncepce osobní železniční dopravy v železničním uzlu Otrokovice

Mikel, David; bakalářská práce; 2020

Tato práce se zabývá regionální osobní železniční dopravou z pohledu návrhu provozního konceptu a potřebných změn železniční infrastruktury. Pro zkoumanou oblast města Otrokovice a zejména čtvrti Baťov je zpracována analýza přepravních vztahů a současné nabídky spojení. Provozního koncept obsahuje návrh linkového vedení příměstských železničních linek a jízdního řádu na nové regionální dráze. Z provozního konceptu vychází návrh úprav v uspořádání železničního uzlu Otrokovice, která se věnuje vedení trasy nové regionální dráhy čtvrtí Baťov a jejímu napojení na současnou železniční síť. Dále jsou vyhodnoceny přínosy pro cestující a obsluhu území, a ekonomický vliv navrhovaných změn.

Možnosti využití BEMU v podmínkách České republiky

Homolka Pavel; diplomová práce; 2020

Předmětem práce je zhodnocení možností využití bateriových elektrických železničních jednotek (BEMU) v podmínkách České republiky. První část práce zahrnuje přehled konvenčních i alternativních druhů pohonu železničních jednotek. Dále je představena historie i současný stav bateriových elektrických železničních vozidel. Převážná část práce je pak věnována rozboru specifik provozování BEMU. Získané znalosti jsou aplikovány v modelu využití BEMU na příkladech konkrétních tratí. V poslední části práce jsou uvedena doporučení pro vhodné využití BEMU v rámci železniční sítě České republiky.

Možnosti využití elektromobility na vybraných linkách v Chomutově a Jirkově

Smítka, Jan; bakalářská práce; 2019

Práce se zabývá novými možnostmi využití elektromobility na vybraných linkách městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově. První část tvoří výběr linek, na kterých by bylo vhodné elektromobilní koncept použít a analýzu různých vozidel. Na základě výběru linek a vozidel pak druhá část obsahuje vhodnou implementaci do provozu z hlediska infrastruktury, vozidel a částečně i ekonomie provozu.

Možnosti zavedení vlakotramvají v aglomeraci města Olomouce

Metelka, Stanislav; diplomová práce; 2019

Práce se zabývá prověřením možnosti zavedení vlakotramvajových linek v aglomeraci města Olomouce. První část práce tvoří analýza vybraných provozních konceptů vlakotramvají v zahraničí včetně identifikace řešení vhodných k aplikaci v českých podmínkách. S jejich využitím je ve druhé části práce dle zásad integrálního taktového jízdního řádu navržen provozní koncept vlakotramvajových linek včetně požadavků na související infrastrukturní opatření. v závěru práce je provedeno srovnání navrhovaného konceptu s konvenčním řešením v podobě příměstské železniční dopravy.

Určení potřebné kapacity parkovišť Park + Ride

Čeněk, Tomáš; bakalářská práce; 2018

Předmětem bakalářské práce „Určení potřebné kapacity P+R“ je analyzovat současný stav nabídky parkovišť P+R na jednotlivých zastávkách vybrané železniční trati, kterou je trať s označením číslo 090, analyzovat současnou poptávku na jednotlivých zastávkách této trati, situaci porovnat s jiným analogickým případem v zahraničí a na základě těchto analýz a porovnání, určit vhodné kapacity parkovacích míst zařízení P+R na jednotlivých zastávkách dané železniční trati.

Modelování lanových drah v makroskopických dopravních modelech

Karkošiaková, Nikola; diplomová práce; 2018

Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu modelu lanové dráhy v makroskopických dopravních modelech. V softwaru PTV Visum je zkonstruován zjednodušený model lanové dráhy a následně vyhodnocen vliv na systém veřejné dopravy v Praze.

Autobusové linky v aglomeraci města Olomouce

Metelka, Stanislav; bakalářská práce; 2017

Práce se zabývá koexistencí městských a příměstských autobusových linek na území města Olomouce ve dvou vybraných směrech. První část tvoří analýza stávajícího stavu nabídky dopravní obslužnosti a organizace provozu s výstupem v podobě definování jeho nevýhod. Pro jejich řešení jsou ve druhé části vypracovány obecné zásady navrhování linek příměstské dopravy v podmínkách Olomouce. Návrhová část práce využívá tyto zásady pro návrh nového rozdělení dopravních výkonů mezi oba módy.

Potenciál pro nové železniční zastávky v Praze

Hoblík, David; bakalářská práce; 2016

Tato bakalářská práce se zabývá umisťováním zastávek příměstské železnice na území Prahy. Jako příklad si bere města s dlouhodobě dobře fungujícím systémem S-Bahnu. Z těchto příkladů jsou odvozena obecná pravidla pro umisťování zastávek příměstské železnice ve městě, týkající se především závislosti vzdálenosti sousedních stanic na průměrné hustotě osídlení v okolí daného úseku. Jsou však brány v potaz i další ovlivňující faktory. Tato pravidla jsou následně aplikována pro stávající železniční tratě na území Prahy. Výsledkem práce je návrh na umístění nových a zrušení některých stávajících zastávek v Praze.